პარტნიორები

ფესტივალის ინიციატორი და მასპინძელი

ფესტივალის მხარდამჭერი

ოფიციალური მასპინძელი

ფესტივალის მეგობრები დაარსების დღიდან

საერთაშორისო პროგრამისა და პროექტების პარტნიორი

ფესტივალის პარტნიორები

საინფორმაციო მხარდაჭერა

ფესტივალის კლუბი

ინტერნეტ პარტნიორები